L’acceptació de l’herència
20 septiembre, 2017
Qüestions relatives a l’arrendament d’habitatge
20 septiembre, 2017

Contractes posteriors al 6 de juny de 2013

1.- DURADA CONTRACTES

La Llei d’Arrendament Urbans (LAU) Llei 29/1994, de 24 de novembre, va patir una important modificació al juny de 2013, amb l’entrada en vigor de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges, i que va afectar entre diverses qüestions a la durada dels contractes d’arrendaments d’habitatges.
Per això, l’Art. 9 de la LAU, en el punt 1r, estableix:
«La durada de l’arrendament serà lliurement pactada per les parts. Si aquesta és inferior a tres anys, arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l’arrendament arribi a una durada mínima de tres anys, llevat que l’arrendatari manifesti a l’arrendador, amb trenta dies d’antelació com a mínim a la data d’acabament del contracte o de qualsevol de les pròrrogues, la seva voluntat de no renovar-lo.

A més, l’Art. 10 de la LAU, en el punt 1r, estableix:
«Si arribada la data de venciment del contracte, o de qualsevol de les pròrrogues, un cop transcorreguts com a mínim tres anys de durada d’aquell, cap de les parts hagués notificat a l’altra, almenys amb trenta dies d’antelació a aquella data, la voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà necessàriament durant un any més «.

Si la durada de l’arrendament d’habitatge és pactada per un període superior a tres anys el contracte durarà el temps que s’hagi pactat i arribat el seu venciment, sense que cap de les parts comuniqui de forma fefaent a l’altra la seva voluntat de donar per finalitzat el contracte, aquest entrarà en tàcita reconducció (*).
Si la durada de l’arrendament d’habitatge s’ha pactat per temps de tres anys o inferior, el contracte es prorrogarà de forma potestativa per a l’arrendador fins aconseguir un mínim de tres anys i acabat aquest termini, si no s’ha notificat l’extinció, el contracte es prorrogarà per un any més, ia la finalització d’aquest, entrarà en tàcita reconducció.

(*) La tàcita reconducció, ve establerta en l’Art. 1566 del Codi Civil:
«Si en acabar el contracte, roman l’arrendatari gaudint quinze dies de la cosa arrendada amb aquiescència de l’arrendador, s’entén que hi ha tàcita reconducció pel temps que estableixen els articles 1.577 i 1.581, llevat que hi hagi precedit requeriment»

La durada de la tàcita reconducció serà la que disposa l’Art. 1581 del Codi Civil:

  • S’entén fet per anys quan s’hagi fixat un lloguer anual en el contracte primitiu. </ Li>
  • Per mesos quan s’hagi fixat un lloguer mensual.
  • I per dies quan sigui diari.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *