Qüestions relatives a l’arrendament d’habitatge II
20 septiembre, 2017
L’acceptació de l’herència
20 septiembre, 2017

Plusvàlua municipal

La Plusvàlua o l’increment de valor

La Plusvàlua o l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana és un impost directe i local, regulat en els articles 104 a 110 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, que grava l’increment de valor que experimenten aquests terrenys (sol els de naturalesa urbana) a conseqüència de la transmissió del bé per qualsevol títol o dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els referits terrenys.
L’import de la plusvàlua dependrà del valor cadastral del sòl de l’immoble, del nombre d’anys sencers que hagin transcorregut des de l’anterior transmissió i, al tractar-se d’un Impost Municipal (Art. 59.2 LHL), seran els propis ajuntaments, els que aprovin mitjançant Ordenances Fiscals que regulessin els tipus impositius a aplicar en cada municipi.
La transmissió de la propietat d’un immoble de naturalesa urbana, pot tenir lloc de dues formes:

  • A títol Onerós «Inter vius» en què hi hagi una contraprestació com pot ser les compra-vendes, permutes, adjudicació en pagament de deute, aportacions a societats, etc.
  • A títol lucratiu «Inter vivos», Donació, o «Mostis causa», successió / herència.

Pel que quan civilment hi ha transmissió de la propietat es produeix el fet imposable i, en conseqüència, neix l’obligació tributària.Estan exempts del pagament de Plusvàlua els casos següents:

   • Terrenys rústics, que tinguin aquesta consideració a l’efecte de l’Impost de Béns Immobles, d’acord amb la Llei del Cadastre Immobiliari (Art. 7.3).
   • Les aportacions de béns i drets a la societat conjugal.
   • Aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària.
   • La constitució i transmissió de drets de servitud.
   • Les Transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt Històric-Artístic
   • Les transmissions realitzades en ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor

hipotecari, així com les realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Seran subjectes passius de l’Impost de Plusvàlua, en les transmissions a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’Art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquireixi el terreny oa favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, és a dir, adquirents.En les transmissions de terrenys a títol onerós, la persona física o jurídica, que transmeti el terreny, és a dir, transmetent.

En cas de compra-vendes, permutes, etc. documentada en escriptura pública, serà la data de l’escriptura i en cas de mort serà la data de defunció i en cas de documents privats, es considera com a data de transmissió la de la seva incorporació en un registre públic.

Quan es tracti d’actes entre vius, el termini serà de 30 dies hàbils, quan es tracta d’actes mortis, el termini serà de 6 mesos prorrogables a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *